ტრენინგების კატალოგი

EXCEL UPPER INTERMEDIATE

კურსი მოიცავს Excel-ის მთავარი ფუნქციებისა და ფორმულების შესწავლას სრული სახით და მათ გამოყენებას კომპლექსური ფინანსური პრობლემების გადასაჭრელად. კურსის განმავლობაში მონაწილეები შეისწავლიან Excel-ის პარამეტრების საკუთარი მოთხოვნების მიხე

მონაცემთა ვიზუალიზაცია

სასწავლო კურსის მიზანია მონაცემთა ანალიზისა და ვიზუალიზაციის უნარების განვითარების ხელშეწყობა და ანალიზის შედეგთა ეფექტურად წარმოსადგენად არსებული ხელსაწყოების მსმენელთათვის გაცნობა. კურსი მოიცავს მონაცემთა ანალიტიკისა და ვიზუალიზაციის სფერ

ხარისხის კონტროლი და პროცესების მართვა

სასწავლო კურსის მიზანია ხარისხის კონტროლისა და პროცესების განვითარების ხელშეწყობა და ეფექტური მექანიზმების მსმენელთათვის გაცნობა. კურსის განმავლობაში მონაწილეები გაეცნობიან როგორც ხარვეზებისა და პრობლემების პრევენციის თანამედროვე მეთოდოლოგი

სახელმწიფო შესყიდვები

სასწავლო კურსი ითვალისწინებს სახელმწიფო შესყიდვებში არსებული საკვანძო საკითხების მიმოხილვას და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირებას, პრობლემების გამომწვევი კონკრეტული მიზეზების გამოვლენასა და შესაბამი

რისკზე ორიენტირებული შიდა აუდიტი

სასწავლო კურსის მიზანია,მოქმედი და მომავალი შიდა აუდიტორები გაეცნონ შიდა აუდიტის თანამედროვე მიდგომებს, მეთოდებსა და ტექნიკებს, შეძლონ სხვადასხვა შიდააუდიტორული საქმიანობის შესრულება ინდივიდუალური მომსახურების გაწევის მთელი ციკლის განმავლობ

შიდა აუდიტი მუნიციპალიტეტებისთვის

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელების ინფორმირება გამართული შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის ძირითადი პრინციპების,საერთაშორისო და ქვეყნის შიგნით არსებული საუკეთესო პრაქტიკების შესახებ. კურსი მიზნად ისახავს ტრენინგის მონაწილეებმა გაიაზრონ და
© 2019 ყველა უფლება დაცულია