სასერტიფიკაციო პროგრამა

სასერტიფიკაციო კურსის მიზანი:

 • სპეციალური წესების, ხერხებისა და იმ მეთოდების სწავლება, რომლებიც გამოიყენება აუდიტორულ საქმიანობაში აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) შესაბამისად
 • აუდიტის საკანონმდებლო ბაზის, ასს-ის შინაარსის, მოქმედების სფეროებისა და სტრუქტურის გაცნობა
 • აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში ორიენტაციის უნარის ჩამოყალიბება
 • აუდიტორებისთვის საჭირო პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება

სასერტიფიკაციო კურსის თემატიკა:

 • ფინანსური აუდიტი
 • შესაბამისობის აუდიტი
 • ეფექტიანობის აუდიტი
 • საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება
 • საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი

მიზნობრივი ჯგუფები:

 • ყველა დაინტერესებული პირი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი და სურს აუდიტის განხორციელების უფლების მოპოვება საჯარო სექტორში
 • სტუდენტები (მაგისტრანტები, დოქტორანტები), რომლებიც გეგმავენ კარიერის განვითარებას აუდიტის მიმართულებით
 • პირები, რომელთაც სურთ აუდიტის მეთოდოლოგიის შესწავლა და პროფესიონალი აუდიტორისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების შეძენა
 • მოქმედი აუდიტორები, რომელთაც სურთ საჯარო სექტორში აუდიტის განხორციელების უფლების მოპოვება

სასწავლო კურსის სტრუქტურა და ღირებულება:
სასწავლო კურსი შედგება ორი კომპონენტისგან:

სწავლება − 1500 ლარი;
სასერტიფიკაციო გამოცდა − 300 ლარი.
შეფასების მეთოდები:
გამოცდაზე დაიშვებიან მხოლოდ ის პირები, რომლებმაც გაიარეს სასწავლო კურსი, ოთხი შუალედური გამოცდიდან თითოეულში დააგროვეს ქულათა მინიმუმ 30% და ყველა შუალედურ გამოცდაში დაგროვილი ქულათა ჯამი შეადგენს მინიმუმ 50%-ს.

სასერტიფიკაციო გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად საჭიროა ქულების 65%-ზე მეტის მიღება.

სასერტიფიკაციო პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ გაიცემა საჯარო სამსახურში აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლების დამადასტურებელი 5-წლიანი სერტიფიკატი.

რეგისტრაციისთვის საჭირო საბუთები:

 • სარეგისტრაციო განაცხადის ფორმა (განაცხადის ფორმის გადმოტვირთვა)
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
 • რეზიუმე (CV)
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი
 • ორი ნაბეჭდი და ერთი ელექტრონული (ბიომეტრიული) ფოტოსურათი
 • კურსის საფასურის (1500 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი

საბანკო რეკვიზიტები:

 • მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
 • მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
 • ბანკის კოდი: TRESGE22
 • მიმღების ანგარიში: 707727122
 • საბუთების მიღების ვადა:

 

სერტიფიცირების კურსი

საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურების სასერტიფიკაციო პროგრამა არის საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ექსკლუზიური უფლება, რომელიც ანიჭებს პირს საჯარო სექტორში აუდიტორული მომსახურების განხორციელების უფლებას. მსოფლიო პანდემიისა და საქართველოში გა
© 2019 ყველა უფლება დაცულია