ტრენინგების კატალოგი

რისკების მართვა სახელმწიფო შესყიდვებში

სასწავლო კურსი ითვალისწინებს სახელმწიფო შესყიდვებში არსებული საკვანძო საკითხების მიმოხილვას და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირებას, პრობლემების გამომწვევი კონკრეტული მიზეზების გამოვლენასა და შესაბამი

EXCEL UPPER INTERMEDIATE

კურსი მოიცავს Excel-ის მთავარი ფუნქციებისა და ფორმულების შესწავლას სრული სახით და მათ გამოყენებას კომპლექსური ფინანსური პრობლემების გადასაჭრელად. კურსის განმავლობაში მონაწილეები შეისწავლიან Excel-ის პარამეტრების საკუთარი მოთხოვნების მიხე

მონაცემთა ვიზუალიზაცია

სასწავლო კურსის მიზანია მონაცემთა ანალიზისა და ვიზუალიზაციის უნარების განვითარების ხელშეწყობა და ანალიზის შედეგთა ეფექტურად წარმოსადგენად არსებული ხელსაწყოების მსმენელთათვის გაცნობა. კურსი მოიცავს მონაცემთა ანალიტიკისა და ვიზუალიზაციის სფერ

ხარისხის კონტროლი და პროცესების მართვა

სასწავლო კურსის მიზანია ხარისხის კონტროლისა და პროცესების განვითარების ხელშეწყობა და ეფექტური მექანიზმების მსმენელთათვის გაცნობა. კურსის განმავლობაში მონაწილეები გაეცნობიან როგორც ხარვეზებისა და პრობლემების პრევენციის თანამედროვე მეთოდოლოგი

რისკზე ორიენტირებული შიდა აუდიტი

სასწავლო კურსის მიზანია,მოქმედი და მომავალი შიდა აუდიტორები გაეცნონ შიდა აუდიტის თანამედროვე მიდგომებს, მეთოდებსა და ტექნიკებს, შეძლონ სხვადასხვა შიდა აუდიტორული საქმიანობის შესრულება ინდივიდუალური მომსახურების გაწევის მთელი ციკლის განმავლო

შიდა აუდიტი მუნიციპალიტეტებისთვის

ტრენინგკურსის მიზანია, მსმენელების ინფორმირება გამართული შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის ძირითადი პრინციპების,საერთაშორისო და ქვეყნის შიგნით არსებული საუკეთესო პრაქტიკების შესახებ. კურსი მიზნად ისახავს ტრენინგის მონაწილეებმა გაიაზრონ და ყ

ფინანსური აუდიტი

ტრენინგ კურსი შექმნილია მოქმედი და მომავალი აუდიტორებისთვის, ასევე დარგში დაინტერესებული პირებისთვის. კურსი უზრუნველყოფს თეორიული ცოდნის შეძენას და შესაბამისი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას. ფინანსური აუდიტის კურსიდისტანციურ რეჟიმ
© 2019 ყველა უფლება დაცულია