მოხელის მენეჯერული უნარები

პროგრამა „მენეჯერული უნარები“, რომელიც განკუთვნილია საჯარო სექტორში მომუშავე I და II რანგის მოხელეთათვის, შედგება 5 მოდულისგან და მისი საერთო ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 35.45 აკადემიური საათით.

სწავლის შედეგები და კომპეტენციები:

სასწავლო პროგრამა პასუხობს საქართველოს მთავრობის N242 დადგენილებით გათვალისწინებულ შემდეგ კომპეტენციებს:

 • ეფექტური კომუნიკაცია და მოლაპარაკებების წარმართვის უნარი
 • საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლობის უნარი
 • სტრატეგიული და კომპლექსური აზროვნების უნარი
 • სტრუქტურული ერთეულისა და ინდივიდუალური ამოცანების დასახვის უნარი
 • ცვლილებების/სიახლეების ინიცირებისა და მართვის უნარი
 • თათბირებისა და შეხვედრების წარმართვის უნარი
 • მოხელის პროფესიული განვითარების, შეფასებისა და მოტივირების უნარი
 • გუნდის განვითარების უნარი
 • პრობლემის გადაჭრისა და კონფლიქტების მართვის უნარი

მოდულები:

 • ეფექტური კომუნიკაცია
 • მართვა და ლიდერობა
 • ადამიანური რესურსების მართვა
 • ცვლილებების მართვა
 • ღირებულებები საჯარო სექტორში

პროგრამისა და სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია

საბანკო რეკვიზიტები:

 • მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
 • მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
 • ბანკის კოდი: TRESGE22
 • მიმღების ანგარიში: 707727122

კურსის ღირებულება: 862 ლარი

© 2019 ყველა უფლება დაცულია