ფინანსური აუდიტი

ტრენინგ კურსი შექმნილია  მოქმედი და მომავალი აუდიტორებისთვის, ასევე დარგში დაინტერესებული პირებისთვის. კურსი უზრუნველყოფს თეორიული ცოდნის შეძენას და შესაბამისი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას.

ფინანსური აუდიტის კურსი დისტანციურ რეჟიმში, ონლაინ პლატფორმის საშუალებით ჩატარდება.

მიზნობრივი  ჯგუფები:

 • პირები, რომელთაც სურთ აუდიტის მეთოდოლოგიის შესწავლა და პროფესიონალი აუდიტორისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების შეძენა;
 • მოქმედი აუდიტორები, როგორც კერძო ასევე საჯარო სექტორიდან;
 • სტუდენტები (ბაკალავრები, მაგისტრანტები, დოქტორანტები), რომლებიც გეგმავენ კარიერის განვითარებას აუდიტის მიმართულებით

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შეეძლება/ეცოდინება:

 • აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების ინტერპრეტაცია
 • აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მეთოდოლოგიის შემუშავება
 • აუდიტორულ საქმიანობაში დამკვირდებული წესების და დამეთოდების გამოყენება
 • აუდიტის პრაქტიკის და აუდიტთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების ეფექტიანად დანერგვა
 • ხარისხის კონტროლის პროცედურების დაცვა
 • აუდიტორისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამოვლენა  

.საბანკო რეკვიზიტები:

 • სსიპ „საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი“
 • საიდენტიფიკაციო კოდი 206350312
 • მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
 • მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
 • ბანკის კოდი: TRESGE22
 • მიმღების ანგარიში: 707727122

კურსის ღირებულება: 690 ლარი
 

© 2019 ყველა უფლება დაცულია