რისკების მართვა სახელმწიფო შესყიდვებში

ტრენინგი ითვალისწინებს სახელმწიფო შესყიდვებში არსებული საკვანძო საკითხების მიმოხილვას და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირებას, პრობლემების გამომწვევი კონკრეტული მიზეზების გამოვლენასა და შესაბამისი პროცედურების დაგეგმვას, რომლის მიზანია კანონმდებლობით ნაკლებად რეგულირებული საკითხების ეფექტიანად გადაჭრის გზების დასახვა.

მიზნობრივი ჯგუფი:
  • შესყიდვების სამსახურის თანამშრომლები
  • შიდა აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები
  • საჯარო ფინანსების სფეროში დასაქმებული პირები
ტრენინგის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელები შეძლებენ:
  • მაქსიმალურად ეფექტიანად და ეკონომიურად განახორციელონ წლის განმავლობაში შესასრულებელი შესყიდვები
  • აუდიტორებს (შიდა/გარე) შესაძლებლობა ექნებათ განახორციელონ რისკზე დაფუძნებული პროცედურები
საბანკო რეკვიზიტები:
  • მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
  • მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
  • ბანკის კოდი: TRESGE22
  • მიმღების ანგარიში: 707727122
ტრენინგის ღირებულება: 700 ლარი
© 2019 ყველა უფლება დაცულია