სასერტიფიკაციო გამოცდა

2020 წლის 19 - 20 ნოემბერს სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი ატარებს საჯარო სექტორში აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლების მოპოვების მსურველ პირთათვის სასერტიფიკაციო გამოცდას.

გამოცდის ხანგრძლივობაა 1 საათი და 30 წუთი. კანდიდატი გამოცდაზე უნდა გამოცხადდეს გამოცდის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, წმ. ქეთევან დედოფლის გამზირი №96 (სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ადმინისტრაციული შენობა), მე-2 სართული.
გამოცდის დაწყებამდე წარმოებს კანდიდატთა დასწრების აღრიცხვა (ადმინისტრატორის მიერ) რასაც კანდიდატი ადასტურებს ხელმოწერით.
ინსტრუქტაჟის ჩატარების შემდგომ ხდება კანდიდატთა განთავსება საგამოცდო ოთახში;
გამოცდის დაწყებამდე კანდიდატებს საგამოცდო ოთახში გადაეცემათ სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩატარებისათვის ინსტიტუტის მიერ გამოყოფილი ინვენტარი.სასერტიფიკაციო გამოცდის პროცესში მიმდინარეობს ტესტირების ვიდეო მონიტორინგი.
 

საგამოცდო პროცედურებთან დაკავშირებით გამოცდის დაწყებამდე კანდიდატებს უტარდებათ ინსტრუქტაჟი, კერძოდ:

  • გამოცდაზე დამსწრე დამკვირვებლების შესახებ;
  • გამოცდის ხანგრძლივობის თაობაზე;
  • გამოცდაზე დასაშვებ და აკრძალულ ნივთებთან დაკავშირებით (დასაშვები - წყალი, პირადი ჰიგიენის საგნები; აკრძალული - მობილური ტელეფონი ან სხვა ელექტრონული აპარატურა, დამხმარე მასალა, სახელმძღვანელოები, ჩანაწერები და სხვ.);
  • გამოცდაზე ქცევის წესებისა და მათი დარღვევის შემთხვევაში გამოსაყენებელი სანქციების თაობაზე (გაფრთხილება, გამოცდიდან მოხსნა);
  • ელექტრონული საგამოცდო სისტემის თაობაზე (იხ დანართი);
  • გამოცდისთვის განკუთვნილი დროის ამოწურვის შემდგომ ტესტურ დავალებაზე მუშაობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისა და ინსტიტუტის მიერ გამოყოფილი ინვენტარის ჩაბარების თაობაზე;
  • გამოცდის შედეგების ოფიციალურ გამოქვეყნებასთან და შედეგების გასაჩივრების პროცედურებთან დაკავშირებით.

კანდიდატის დაგვიანების შემთხვევაში, იგი დაიშვება გამოცდაზე, მას დამატებითი დრო არ მიეცემა;
გამოცდის მიმდინარეობის დროს კანდიდატის მხრიდან დადგენილი ქცევის წესების დარღვევის შემთხვევაში, დამკვირვებელი ადგენს შესაბამის ოქმს (გაფრთხილების ოქმი, გამოცდიდან მოხსნის ოქმი).
მას შემდგომ, რაც კანდიდატი დაასრულებს ტესტებზე მუშაობას, მან ისე, რომ სხვა კანდიდატებს არ შეუშალოს ხელი, საგამოცდო დარბაზში სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას, ტესტების ჩაბარებაზე უფლებამოსილ პირს (ადმინისტრატორს), უნდა ჩააბაროს ინსტიტუტის მიერ გამოცდის პერიოდში გადაცემული ინვენტარი. კანდიდატს სურვილის მიხედვით მიეცემა მის მიერ შევსებული პასუხების ფურცლის ქსეროასლი, რის შემდეგაც კანდიდატი ტოვებს საგამოცდო დარბაზს.
 

გამოცდის საფასური:

გამოცდის საფასური შეადგენს 300 ლარს (პირველად გამსვლელი კანდიდატებისათვის); 100 ლარს (განმეორებით გამსვლელი კანდიდატებისათვის).
 

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში: 707727122
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:
Email: sai@sao.ge
Phone: 032 2 054 615

© 2019 ყველა უფლება დაცულია