პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი

პროგრამა “პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება” განკუთვნილია საჯარო სექტორში მომუშავე III და IV რანგის მოხელეთათვის, რომელიც შედგება 4 მოდულისგან და მისი საერთო ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 24 აკადემიური საათით.

 

 

სწავლის შედეგები და კომპეტენციები:

სასწავლო პროგრამა პასუხობს საქართველოს მთავრობის  242 დადგენილებით გათვალისწინებულ შემდეგ კომპეტენციებს: 

 • ეფექტური პროფესიული კომუნიკაცია
 • დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • კომპლექსური აზროვნების უნარი
 • დროის ეფექტიანი მართვის უნარი
 • ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი
 • საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი
 • დეტალებზე ორიენტირების უნარი

მოდულები:

 • ეთიკა საჯარო სამსახურში 
 • ადმინისტრაციული წარმოება 
 • ეფექტიანი მომსახურება და დროის მართვა 
 • პროფესიული კომუნიკაცია, თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა

პროგრამისა და სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია

საბანკო რეკვიზიტები:

 • მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
 • მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
 • ბანკის კოდი: TRESGE22
 • მიმღების ანგარიში: 707727122

კურსის ღირებულება: 593 ლარი

© 2019 ყველა უფლება დაცულია