ქარ ENG

Call Us: +995 322 438 133 Email Us: sai@sao.ge

ტრენინგები

ტრენინგების კატალოგი | ტრენინგების განრიგი

ტრენინგების კატალოგი

ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება საჯარო სექტროში

ყველა კურსი

სფერო: ფინანსები

ტრენერები: ზურაბ თოლორდავა

კურსის ღირებულება: 290 ლარი

დაწყების თარიღი: 24.05.2018

დასრულების თარიღი 13.06.2018

საათების რაოდენობა 20

კურსის აღწერა

კურსი ითვალისწინებს საჯარო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისა და ფინანსური ანგარიშგების შედგენის მარეგულირებელი ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული ნორმებისა და წესების შესწავლას.

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია საჯარო ფინანსების სფეროში დასაქმებული მოხელეებისათვის და ასევე, სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.

 

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღების ბანკი_ სახელმწიფო ხაზინა;

მიმღების დასახელება _ ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

ბანკის კოდი _ TRESGE22;

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი _ 707727122

 

განრიგი

სილაბუსი

მოქმედი კანონმდებლობა;

აღრიცხვა-ანგარიშგების მეთოდოლოგიის ზოგადი დებულებები;

სააღრიცხვო პოლიტიკა,  ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომების გასწორება;

შემოსავლების  ანგარიშთა გეგმა   და   აღრიცხვა;

ხარჯების  ანგარიშთა გეგმა  და აღრიცხვა;

არაფინანსური აქტივების ანგარიშთა გეგმა  და აღრიცხვა;

ფინანსური აქტივების  და ვალდებულებების ანგარიშთა გეგმა   და აღრიცხვა;

ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან გადახდების განხორციელება;

ფინანსური ანგარიშგების შედგენა  და ანალიზი.