ქარ ENG

Call Us: +995 322 438 133 Email Us: sai@sao.ge

ტრენინგები

ტრენინგების კატალოგი | ტრენინგების განრიგი

ტრენინგების კატალოგი

სახელმწიფო შესყიდვები

ყველა კურსი

სფერო: აუდიტი

ტრენერები: ზურაბ მაისურაძე

კურსის ღირებულება: 280

დაწყების თარიღი: 22.03.2018

დასრულების თარიღი 10.04.2018

საათების რაოდენობა 19

კურსის აღწერა

კურსი ითვალისწინებს სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის  შესწავლას და პრაქტიკული ცოდნის გაზიარებას აღნიშნული მიმართულებით.

ტრენინგში მონაწილეები მოისმენენ და პრაქტიკული სავარჯიშოებით გაიღრ-მავებენ ცოდნას, სახელმწიფო შესყიდვების განხო-რციელების პროცესში არსებულ რისკებ-თან დაკავშირებით.

ტრენინგ-კურსში წარმოდგენილი იქნება რისკების იდენტიფიცირების თანამედროვე მიდგომები და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გამოცდილება აღნიშნული მიმართულებით;

ტრენინგ-კურსი ითვალისწინებს ორგანიზაციაში შესყიდვებთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირებას, პრობლემების გამომწვევი კონკრეტული მიზეზების გამოვლენას, პრობლემის გადაჭრისთვის საჭირო პროცედურების განხორციელებას და ა.შ.

აღნიშნული კურსი  განკუთვნილია შიდა აუდიტორებისათვისა და საჯარო ფინანსების სფეროში დასაქმებული პირებისათვის.

 

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღების ბანკი_ სახელმწიფო ხაზინა;

მიმღების დასახელება _ ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

ბანკის კოდი _ TRESGE22;

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი _ 707727122

 

განრიგი

 

სილაბუსი

 • სახელმწიფო შესყიდვების ზოგადი პრინციპები;
 • ელექტრონული შესყიდვების მონიტორინგის მიზანი;
 • ინფორმაციის მოპოვების საშულებებიდა რისკების ინდეტიფიცირება;
 • მაღალფასიანი შესყიდვების შერჩევა, როგორც მაღალი რისკის მატარებელი შესყიდვები;
 • სატენდერო პროცედურების შეწყვეტა;
 • ხელოვნურად ჩაშლილი ტენდერები;
 • დისკვალიფიკაციის უფლების ბოროტად გამოყენება;
 • არაკონკურენტულ გარემოში განხორციელებული ტენდერები;
 • გარიგება კომპანიებს შორის;
 • დაკავშირებული მხარეები;
 • გამარტივებული შესყიდვების რისკი შესყიდვების განხორციელებისას;
 • ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელების რისკი;
 • მონიტორინგის შეგედების ანგარიშგება.