ქარ ENG

Call Us: +995 322 438 133 Email Us: sai@sao.ge

ტრენინგები

ტრენინგების კატალოგი | ტრენინგების განრიგი

ტრენინგების კატალოგი

მონაცემთა ბაზის ანალიზი Excel - ის გამოყენებით

ყველა კურსი

სფერო: კომპიუტერული პროგრამები

ტრენერები: გიორგი ხითარიშვილი

კურსის ღირებულება: 160

დაწყების თარიღი: 20.02.2018

დასრულების თარიღი 15.03.2018

საათების რაოდენობა 12

კურსის აღწერა

კურსის დასრულების შემდგეგ მსმენელს ექნება ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების კარგი ცოდნა. თავს იგრძნობს უფრო კომფორტულად ექსელის სამუშაო გარემოში და შეძლებს ცხრილების/გრაფიკების აგება-კორექტირებას. ეცოდინება საბაზისო ფორმულები, რომლებიც უფრო პროდუქტიულს გახდის სამუშაოს შესრულებას, ასევე შეძლებს სწრაფად დაამუშაოს დიდი მონაცემთა ბაზები და განახორციელოს მათზე მოქმედებები. შეძლებს ვრცელი ცხრილებიდან მარტივი პრეზენტაბელური რეპორტების შექმნას, სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშვებას, გრაფიკების შედგენას, მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას, შეძლებს კომენტარების შექმნასა და მართვას, რთულ ფორმულებთან მუშაობას და ჩაწერილი ფორმულის ანალიზს Error-ის შემთხვევებში. მარტივი მაკროსების შექმნას, ბეჭდვის შესახებ პარამეტრების რედაქტირებას და. ა.შ.

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღების ბანკი_ სახელმწიფო ხაზინა;

მიმღების დასახელება _ ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

ბანკის კოდი _ TRESGE22;

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი _ 707727122

 

განრიგი

 

სილაბუსი

 • დოკუმენტის პარამეტრების მართვა
 • დოკუმენტის ფორმატირება
 • მონაცემთა კოპირება
 • მონაცემების ტიპები
 • ფორმულები: sum, average, count, max, min, if, if+if, sumif, countif, today
 • ლოგიკურ ფუნქციებთან მუშაობა (If, Iferror, And, Or, True, False) Logical IF+IF; IF+AND+OR
 • საძიებო ფორმულები: Vlookup, Hlookup, index, match
 • სტატისტიკური ფორმულები: countif, averageif, countifs, averageifs, count A, count blank
 • ტექსტური ფორმულები: left, right, find, concatenate
 • თარიღის და დროის ფუნქციები: Today, Date, Day, Month, year
 • Name Manager -თან მუშაობა (Name Box, Define Name, Create From Selection) ახალი სახელების შექმნა და მათი რედაქტირება
 • Data Validation: კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად, უჯრაში სიის შექმნა
 • მათემატიკური ფუნქციები: Sumif , Sumifs , Subtotal, Conditional Formulas and Formating
 • გაფართოებული ფილტრი (Advanced Filter), ინფორმაციული ფუნქციები, ტექსტის დაშლა სვეტებად (Text To Column)
 • ფორმულის შემოწმება და ხარვეზების პოვნა
 • სამუშაო წიგნის, სამუშაო გვერდის და არეალის დაცვა
 • Pivot table
 • Macro -ს ზოგადი მუშაობის პრინციპები