ქარ ENG

Call Us: 032 2 054 615 Email Us: sai@sao.ge

ტრენინგები

ტრენინგების მთავარ სამიზნე ჯგუფს საჯარო სექტორის აუდიტორები წარმოადგენენ. ტრენინგების სისტემის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად იგი ეფუძვნება ძირითადად საჯარო სექტორში არსებულ საჭიროებებს. ინსტიტუტი უზრუნველყოფს ტრენინგების ჩატარებას სხვადასხვა მიმართულებით:

• გარე აუდიტი (ფინანსური, შესაბამისობის, ეფექტიანობის);
• შიდა აუდიტი;
• IT აუდიტი;
• აუდიტის პროგრამული მართვა;
• თაღლითბის პრევენცია და აუდიტი;
• საბიუჯეტო პროგრამების შეფასება;
• სახელმწიფო შესყიდვები აუდიტორთათვის.

აუდიტი

ინსტიტუტის კიდევ ერთ დამატებით ფუნქციას წარმოადგენს საჯარო სექტორის აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება. კანონით ინსტიტუტის აუდიტორული მომსახურების ხარისხს უზრუნველყოფს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და შესაბამისად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უფლებამოსილია გაითვალისწინოს ინსტიტუტის აუდიტორული შეფასებებიც. ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული აუდიტორული მომსახურების პროექტებია:

• საპარტნიორო ფონდი;
• ნავთობისა და გაზის კორპორაცია;
• ენერგეტიკის განვითარების ფონდი;
• სატყეო სააგენტო;
• კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო;
• შავი ზღვის აკადემია;

ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებულია მრავალწლიანი აუდიტორული გამოცდილების მქონე პროფესიონალებით.

ასევე თავის სფეროში წარმატებული ტრენერების ჯგუფით. ჩვენ მუდმივად ვისწრაფით ზრდისა და განვითარებისაკენ.

ჩვენი გუნდი ორიენტირებულია მომსახურების მაღალ სტანდარტებზე და მომხმარებლის მოთხოვნების და საჭიროებების 100%-ით დაკმაყოფილებაზე.