ქარ ENG

Call Us: 032 2 054 615 Email Us: sai@sao.ge

ჩვენ შესახებ

ჩვენი საქმიანობა | მისია და სტრატეგია | მმართველი გუნდი | ტრენერები | საჯარო ინფორმაცია | გალერეა

საჯარო ინფორმაცია

  • საჯარო ინფორმაცია ღიაა. ყველას აქვს უფლება, მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია (თუ ის არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას) მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად, აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია), აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში. დაუშვებელია პროაქტიულად გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაციის მიღებისათვის საფასურის დადგენა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
  • საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას. ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია აგრეთვე ელექტრონულად. აღნიშნული სერვისი მოქალაქეს შესაძლებლობას აძლევს სახლიდან ან ოფისიდან გაუსვლელად გამოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია, ასევე ამა თუ იმ საჯარო ორგანიზაციაში ელქტრონულად გააგზავნოს ნებისმიერი სახის წერილი, მოთხოვნა და/ან საჩივარი და ელექტრონულადვე მიიღოს პასუხი.

საჯარო აუდიტის ინსტიტურის შესყიდვების წლიური გეგმა

2016 წლის 22 იანვარი

იურიდიული ფორმა

  • ფიზიკური პირი
  • იურიდიული პირი